دفترچه کارورزي

1397/05/08 08:43

دانشجوی گرامی: در صورتی که درس کارورزی در انتخاب واحد شما نبود این پیام را نادیده بگیرید.

در غیر اینصورت پس از (دانلود دفترچه از اینجا) تمامی موارد ذکر شده در پایین را مطالعه نموده و پس از تکمیل دفترچه در زمان تعیین شده، به استاد مربوطه خود تحویل دهید.


مراحل تکمیل دفترچه کارورزی

تکمیل کلیه فرم ها الزامی است ( تمامی اطلاعات خواسته شده حتما باید درج گردد )


تکمیل فرم مربوط به صفحه اول کارورزی ( مکان کارورزی، نام مدرس، نام دانشجو، رشته و سال و نیمسال تحصیلی )

تکمیل فرم درخواست کارورزی به مدرس (تکمیل نام استاد کارورزی، اطلاعات شناسنامه ای و آموزشی و امضا دانشجو )

تکمیل فرم اطلاعات شخصی و آموزشی نام محل کارورزی، امضا دانشجو و درج مهر و امضای کارشناس آموزش

تکمیل کاربرگ 1-213

(تکمیل دقیق اطلاعات شناسنامه ای، دانشجویی، نام محل کارورزی و درج مهر و امضای رئیس مرکز از حوزه ریاست )

تکمیل کاربرگ های 2-213

( تکمیل دقیق اطلاعات کامل شناسنامه ای، اطلاعات کامل دانشجویی، نام محل کارورزی، نام مربی و استاد کارورزی )

( رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، تاریخ شروع دوره کارورزی و پایان دوره کارورزی (40 روز کاری) )

( تاریـخ کلیه روزهای هفته، نام روز هفته، شرح دقیق کارهای انجام شده در خلال روز، امضا دانشجو )

تکمیل کاربرگ های 3-213

( تکمیل دقیق اطلاعات کامل شناسنامه ای، اطلاعات کامل دانشجویی، نام محل کارورزی، نام مربی و استاد کارورزی )

( رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، تاریخ شروع دوره کارورزی و پایان دوره کارورزی (40 روز کاری ) )

( امضا دانشجو )

تکمیل کاربرگ های 4-213

( تکمیل دقیق اطلاعات کامل شناسنامه ای، اطلاعات کامل دانشجویی، نام محل کارورزی، نام مربی و استاد کارورزی)

( رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، تاریخ شروع دوره کارورزی و پایان دوره کارورزی (40 روز کاری) )

تکمیل کاربرگ های 5-213

(تکمیل دقیق نام و مشخصات واحد مربوطه، نام و مشخصات دانشجو، تاریخ گزارش، شماره ملی دانشجو، شماره دانشجویی )

( رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، نام مدرس )

تکمیل کاربرگ های 6-213

( اطلاعـــــات کامل شناسنامه ای، اطلاعات کامل دانشجویی، نام محل کارورزی، نام مربی و استاد کارورزی)

( رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، تاریخ شروع دوره کارورزی و پایان دوره کارورزی (40 روز کاری) )

استفاده از مطالب و اخبار پورتال با ذکر منبع (آدرس صفحه) بلامانع است