دفترچه کارورزي

1397/05/08 08:43

دانشجوی گرامی: در صورتی که درس کارورزی در انتخاب واحد شما نبود این پیام را نادیده بگیرید.

حتما اطلاعات راهنمای تمامی موارد ذکر شده در پایین را مطالعه نموده و پس از تکمیل دفترچه در زمان تعیین شده، به استاد مربوطه خود تحویل دهید.(جهت دانلود دفترچه از اینجا)

*نکته مهم: اطلاعات مربوط به محل کارورزی و بخش گزارش پیشرفت هفتگی باید منطبق با رشته تحصیلی باشد*


مراحل تکمیل دفترچه کارورزی

تکمیل کلیه فرم ها الزامی است ( تمامی اطلاعات خواسته شده حتما باید درج گردد )


تکمیل فرم مربوط به صفحه اول کارورزی ( مکان کارورزی مرتبط با رشته، نام مدرس، نام دانشجو، رشته و سال و نیمسال تحصیلی )

تکمیل فرم درخواست کارورزی به مدرس (تکمیل نام استاد کارورزی، اطلاعات شناسنامه ای و آموزشی و امضا دانشجو )

تکمیل فرم اطلاعات شخصی و آموزشی نام محل کارورزی، امضا دانشجو و درج مهر و امضای کارشناس آموزش

تکمیل کاربرگ 1-213

(تکمیل دقیق اطلاعات شناسنامه ای، دانشجویی، نام محل کارورزی مرتبط با رشته و درج مهر و امضای رئیس مرکز از حوزه ریاست )

تکمیل کاربرگ های 2-213

( تکمیل دقیق اطلاعات کامل شناسنامه ای، اطلاعات کامل دانشجویی، نام محل کارورزی مرتبط با رشته، نام مربی و استاد کارورزی )

( رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، تاریخ شروع دوره کارورزی و پایان دوره کارورزی (40 روز کاری-به غیر از ایام تعطیل) )

( تاریـخ کلیه روزهای هفته، نام روز هفته، شرح دقیق کارهای انجام شده در خلال روز، امضا دانشجو )

تکمیل کاربرگ های 3-213

( تکمیل دقیق اطلاعات کامل شناسنامه ای، اطلاعات کامل دانشجویی، نام محل کارورزی مرتبط با رشته، نام مربی و استاد کارورزی )

( رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، تاریخ شروع دوره کارورزی و پایان دوره کارورزی (40 روز کاری-به غیر از ایام تعطیل) )

( امضا دانشجو )

تکمیل کاربرگ های 4-213

( تکمیل دقیق اطلاعات کامل شناسنامه ای، اطلاعات کامل دانشجویی، نام محل کارورزی مرتبط با رشته، نام مربی و استاد کارورزی)

( رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، تاریخ شروع دوره کارورزی و پایان دوره کارورزی (40 روز کاری-به غیر از ایام تعطیل) )

تکمیل کاربرگ های 5-213

(تکمیل دقیق نام و مشخصات واحد مربوطه، نام و مشخصات دانشجو، تاریخ گزارش، شماره ملی دانشجو، شماره دانشجویی )

( رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، نام مدرس )

تکمیل کاربرگ های 6-213

( اطلاعـــــات کامل شناسنامه ای، اطلاعات کامل دانشجویی، نام محل کارورزی مرتبط با رشته، نام مربی و استاد کارورزی)

( رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، تاریخ شروع دوره کارورزی و پایان دوره کارورزی (40 روز کاری-به غیر از ایام تعطیل) )

استفاده از مطالب و اخبار پورتال با ذکر منبع (آدرس صفحه) بلامانع است